Rafał Zapłata

dr hab. Rafał Zapłata, prof. UKSW
Instytut Informatyki, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Adres:
ul. Wóycickiego 1/3 bud. 21, 01-938 Warszawa
pok. 1226, bud. 12
E-mail:
r.zaplata@uksw.edu.pl

Habilitacja
Dziedzina: nauk technicznych
Dyscyplina:architektura i urbanistyka
Data uzyskania stopnia:29/03/2017
Tytuł pracy:Nieinwazyjne metody w ochronie dziedzictwa architektonicznego – technologia lotniczego i naziemnego skanowania laserowego
Instytucja:Politechnika Wrocławska; Wydział Architektury

Doktorat
Dziedzina: nauk humanistycznych
Dyscyplina:archeologia
Specjalność:archeologia
Data uzyskania stopnia:13/02/2006
Tytuł pracy:Archeologiczne studia nad przestrzenią. Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej w badaniach nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym na Pomorzu
Instytucja:Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Historyczny

Dziedziny / dyscypliny / specjalizacje / zainteresowania badawcze:
nauki humanistyczne / nauki inżynieryjno-techniczne
archeologia / architektura i urbanistyka
metody nieinwazyjne / teledetekcja / skanowanie laserowe / geoinformacja
digitalizacja dziedzictwa kulturowego
technologie cyfrowe w badaniu, ochronie, zarządzaniu i popularyzacji zabytków
krajobraz kulturowy / nowe media a dziedzictwo kulturowe

Publikacje:
ORCID
Polska Bibliografia Naukowa
Nauka Polska OPIPIB
ResearchGate
Google Scholar
SCOPUS